Hỗ Trợ Cảm Giác “Make & Take”

Mon, Apr 16, 2018: 5:30 pm to 8:30 pm

Trong buổi huấn luyện thực tế, những người tham gia sẽ:
• Đạt sự hiểu biết và kiến thức về những khó khăn về cảm giác khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động hàng ngày.
• Tìm hiểu về các hành vi tìm kiếm cảm giác và tránh né cảm giác và những điều này ảnh hưởng như thế nào đến sự kiểm soát, phạm vi chú ý và khả năng học tập.
• Hiểu sự tác động của môi trường và cách để thực hiện những phương pháp có thể được sử dụng để hỗ trợ cho tất cả học sinh.
• Học cách để áp dụng những hoạt động đơn giản cho các trẻ em với những dạng khó khăn về cảm giác khác nhau.
• Làm 3 hoạt động có thể được áp dụng để sử dụng với trẻ em có những khó khăn về cảm giác khác nhau.

Ăn tối sẽ được cung cấp.

Người thuyết trình: Kathy Wahl, Cộng tác viên Hội nhập

*Số chỗ có giới hạn cho 30 người tham gia.

Date: 
Mon, Apr 16, 2018: 5:30 pm to 8:30 pm
Location: 
Khu Học Chính Franklin McKinley, Media Center
645 Wool Creek Drive
95112 San Jose , CA
US
Contact name: 
Ashley Grant
Contact phone: 
(408) 223-3775
Contact email: